เอกสารเช่าซื้อนิติบุคคล ผู้ซื้อ-ผู้ค้ำ

1281

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับนิติบุคคล ทั้งผู้ซื้อและผู้ค้ำประกัน
กรณีนิติบุคคล ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
1.หนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/บอจ.5 ใบทะเบียนการค้า
ประทับตราและรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า) จำนวน 3 ชุด
2.สำเนารายการบัญชี กระแสรายวัน สะสมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
3.ภ.พ.30 (มกราคม-ธันวาคม 2557)/ ภงด.51 หรือหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 1 ชุด
4.งบย้อนหลัง 3 ปี (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ชุด
5.สัญญาจ้างงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
6.แผนที่บริษัท จำนวน 1 ชุด
7.หนังสือประกอบการขนส่ง (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
8.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ พร้อมลงนาม จำนวน 5 ชุด
9.บิลซื้อ-บิลขาย (เป็นตัวอย่าง 3 รายการ) จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ (((((((((เอกสารในนามบริษัท -กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นตามจำนวนท่าน พร้อมประทับตราบริษัทฯ))))))))
***เอกสารในนามบุคคล -เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง***

โทร.093-579-2523